ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
37

• ชาย
114

• หญิง
135

รวม
286


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
2

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
51

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
92

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
116


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• ช่างอากาศยาน
3

• แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
19

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13

• แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
7

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
2

• แผนกวิชาออกแบบ
3

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
3

• แผนกวิชาการบัญชี
12

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาโลจีสติกส์
3

• แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
5

• แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
4

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
2

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
5

• แผนกวิชา Lab กลาง
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาก่อสร้าง
10

• แผนกวิชาระบบขนส่งทางร่าง
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
9

• งานประชาสัมพันธ์
18

• งานบุคลากร
12

• งานการเงิน
18

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
16

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
14

• งานวางแผนและงบประมาณ
10

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
19

• งาน กรอ.
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
17

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
17

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
13

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
20

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
33

• งานทะเบียน
19

• งานวัดผลและประเมินผล
17

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
9

• อาชีวศึกษาบัณฑิต
1

• ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
1

• วัดผล (อากาศยาน)
1

• สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
12

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
เจ้าพนักงานนางสาวอิศราภรณ์ พูลพรรดิษฐ์
เจ้าพนักงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้อำนวยการดร. สมพร ชูทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนายศิริ สมใจเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ ร.ต.หญิงอารี พุ่มพวง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการจ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับเพลา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ไม่มี
หัวหน้าแผนกนายบัณฑิต บุตรคำโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์นายสุชาติ ใจสถาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมคิด มิมมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางปัทมา จิตตประมวลบุญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางนารถวดี สุนทรามระ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาออกแบบ
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายนราวุฒิ ปลื้มบำเรอ
หัวหน้าแผนก ช่างอากาศยาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายณัฐวุฒิ จินดากุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายวีรยุทธ์ คเชนทร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู เชี่ยวชาญนางกมลลักษณ์ เชาว์มาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายศุภชัย แก้วประดิษฐ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายฉัตรชัย ทองเกียรติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ครู ไม่มีนายพีระพงษ์ จันเขียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มีน.ส.สุนทรี คนการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนายทศพล ประทาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีนายสัมพันธ์ ใกล้ชิด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชา Lab กลาง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายทวัช นาคบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนายนิพนธ์ กิตติหัช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาระบบขนส่งทางร่าง
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายณชัย วัฒนจำเริญกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองน.ส.สุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจีสติกส์
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสุทิศา พรรณไวย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีนายเอนก สีแดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายพรพจน์ คงคา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูประจำ แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
หัวหน้างานนายประกิจ สร้อยระย้าแก้ว
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้างนายปิยพล ชูประเสริฐ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายวันชัย สุวรรณวีรกุล
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายประพฤทธิ์ สารากิจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรวิไล นุ่มนาม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุธี ขำเมือง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางณัฐยา สลับสม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางจรีพร วิจิตรเวชการ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายจิรวัฒน์ นนตระอุดร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายชาตรี สรงประเสริฐ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนางศศินา เกตุบุญเลี้ยง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายชาญณรงค์ นามสนิท
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งาน กรอ.
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางจารุวรรณ ลาภมูล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายคำรณ เพ็ญทอง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการน.ส.มาลัยพร สายชุมดี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการน.ส.มัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครู ไม่มีนางดวงชีวรรณ์ ศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครู ไม่มีน.ส.บุศรินทร์ บุญก่อ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายอภัยภัทร พัชราภา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูปกครองประจำแผนก ช่างอากาศยาน
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มีนางชุติมา ขอบไชยแสง
หัวหน้างาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายวินัย จบเจนไพร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มีนางเบญจวรรณ พนมรักษ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มีนางสาวภณิชชา เนื่องขันตี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ครู ไม่มีนางสุวรรณา จอยเอกา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายรัตนภูมิ เรืองสอาด
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูประจำนายธนิต ศิริสาคร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นนายประภาส ศรีชำนาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายประทีป พงษ์รุ่งเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายบุญธรรม สอนง่าย
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายมานิต จิตตประมวลบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษน.ส.บุณฑริกา พิสิฐประภา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษน.ส.เพ็ญพิมล ประภาพันธ์วรกุล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิติ โสขวัญฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายอนันต์ หวังศักราทิตย์
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนายโอฬาร บริสุทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนางนันท์นภัส สวัสดิ์ชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางอำไพวรรณ ไชยอนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนายอรุณ กำเหนิดนนท์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางจิราวรรณ พุฒพล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเกียรติกร วิจิตรเวชการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญรวม ทองขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายปัญญา คูจิระประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายทวี สว่างวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายคงพันธ์ ไชยตัน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางอัจฉรา เรืองรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายแสนพล กล่อมหอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายปฏิญญา กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.ธารารัตน์ สมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนางศศิลักษณ์ ไชยตัน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ครู ชำนาญการน.ส.ยุภาพักตร์ ประทุมมาศ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนางธนพร แหวนนิล
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายสุรเดช ศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ไม่มีว่าที่ร้อยตรีมรกต วงศ์อรินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการนายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีน.ส.เข็มพร ศรีมงคล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีกรธัช ดารีย์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีว่าที่ ร.ต. ธนกร ภูมิพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายวิโรจน์ บุญละม่อม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ครูช่วยงาน งานพัสดุ
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครู ไม่มีนางสาวสุภัทราภรณ์ สุโข
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนายมานพ บุตดาเลิศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางสาวกาญจนา กุลคง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มีนางสาวนาตยา พิมสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวหทัยรัตน์ บุญมานวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวชุติมา วังลำ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวภูษณิศา ภูเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครู ไม่มีนางฉมานันท์ บุญกัน
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ครู ไม่มีนายศรายุธ แอบท้องไทร
ครูประจำ แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวณิภกร ศรีเกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นนางพรรณิภา เสือก้อน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวศนภสร รอดสนใจ
ครูประจำ แผนกวิชาโลจีสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวพรมณี ฮุยเกี๊ยะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายสมควร อุปจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายพิษณุ วัชราเดชา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวสิรินดา แสงกำพลี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนายวิราช เรืองทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวมณฑนา อิทธิพลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายประสิทธิ์ กุลวิโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางจิดาภา ตยานันท์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนายนภนต์ เกื้อน้อย
ครูประจำ ช่างอากาศยาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางกุลสุดา เกื้อน้อย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือนายรุ่งรุจ เผยศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชัชวาลย์ บิกสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางวชรพร กรีฑาวัลย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.วิชัย แซ่โล้ว
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน)นายวงกต ชื่นชม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนัธพงษ์ แย้มอดุลย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายกรณอมรฉัตร ปานม่วง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.อลิษา จันทร์แซม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานทะเบียนนายเอกลักษณ์ ดิลกธนานันท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนางสาววริยาลักษณ์ กลิ่นทับ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายกมลภพ ชุมศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)ปรัชญา ปลื้มมาลี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาระบบขนส่งทางร่าง
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายประพรรณ เกษหอม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้างนายเมฆี ลาสุเร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานปกครองน.ส.ธัญณิชา สีน้ำเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.จันทรรัตน์ ครุฑใจกล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูช่วยงาน งานพัสดุ
ครูช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)น.ส.วัชรีภรณ์ สีอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวณภัทร อรุณส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มีน.ส.ณภัทร อรุณส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.กนกพร เดชไพฑูรย์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานทะเบียนน.ส.อรุณรุ่ง พึ่งร่วมกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ไม่มีนายวุฒิชัย พรหมพินิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายสมเกียรติ เกิดบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลจีสติกส์
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาโลจีสติกส์
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอุไร ศรีดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายชัยวัฒน์ รัศมีจันทร์ฉาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายปัญญา แก้วขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายกฤษฎา กาวีละเต็ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายยศธร ชาญพานิชกิจโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวุฒิชัย ปานเกษม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)น.ส.มนัสพร วรรณดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชา Lab กลาง
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวชลธิดา ชายพระอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายรวีภาส หัตถะบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายทศพล ฟ้าคุ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววันวิสา ชาวโพงพาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายศรัณย์ อัตถะสัมปุณณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางจันจิรา วรรณโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีหนึ่งฤทัย ดิลกธนานันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ไม่มีนางสาวกรองทิพย์ ยัสพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ไม่มีญาณนันท์ มาสะวิทู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานศิริรัตน์ ปันรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สกุลรัตน์ กลัดใจบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาปรียา แขมโค้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบ
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาออกแบบ
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวณัชยา สาระเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายเอนกพงษ์ เฟื่องฟู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวปรานต์พัทธ เหมือนมยุรฉัตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูช่วยงาน งานการเงินนายไชยวัฒน์ เกณฑ์โกฎ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)นายศุภโชค ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายปฐมพร รื่นอ้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวจารุกัญญ์ ยศบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเสาวนิตย์ หีบแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวสุกัญญา อู่เงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวศิริพร วิสูงเร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกาญจนา ยารังษี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายปองพล สามชูศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอินทรพัชร ยงใจยุธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติกว่าที่ ร.ต.ชยกฤช ศิลป์ชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นายณภัทร หงษ์ภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายธนบัตร แจวเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชา Lab กลางนางสาวทัศนีย์วรรณ รวดเร็ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายอัครินทร์ ไทยอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจน.ส.สุวิมล ชัยมงคล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)ว่าที่ ร.ต.เสถียร แฟงมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายศธรรดร ภาชนะศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจน.ส.สกาวเดือน ประคองทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายเทพติกุล สาสดีอ่อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติกนางสาวรพีพร การสมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นนาย ณัฐวัตร รื่นอารมณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชา Lab กลางนางสาวพรรณราย สิงห์ล้ำเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายดนัย ทับอ่ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายธนพล นาคงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจักรี ติรพัฒน์กบิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคนางสาวจารุวรรณ นามบุดดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายคมสัน เทียนถาวร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายนเรนทร์ฤทธิ์ ขวัญทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวมินตรา ชาวนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายเฉลิมรัฐ กล้าจริง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวณัฎฐา พละสุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภัทรพล พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวปิยะรัตน์ มั่นคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายวัจน์กร ศารทูลสูตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายดนัย หล้าพรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายกรวิทย์ ภานิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพิมนิสา ดวงสุภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายธีรศักดิ์ ยอดมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายชูชาติ วงสอาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.กัลย์จารีย์ เผ่าพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)น.ส.จันจิรา ไวปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานทะเบียนน.ส.พรพรรณ ราวเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายสนธยา จันทร์แสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานปกครอง
ลูกจ้างประจำนายสมยศ บางฉนวน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)นางกัลยา เหมจตุรัส
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสำราญ แสงนวล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสนธยา ทองตำเสก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ลูกจ้างอัตราจ้างนายอรุณ มณีเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสุทิน เพิ่มพูน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวสกุล จำรัส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสมศักดิ์ ทองม่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสวาท ธรรมวินิจฉัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางอมรศรี กัณหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายจำรัส จันทร์สุด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายอโณทัย แก้วแจ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่น.ส.อาภาภรณ์ นาคทอง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายณัฐพล เทพสุขดี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.ศิริรัตน์ แสงตะวัน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.สมเพียร ตะทองตา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีน.ส.อมรรัตน์ กกสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.กาญจนา หวาเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.กิตติยา สุภาภิรมย์รักษ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักน.ส.รัตดา หาญโงน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.นันทนา ปิ่นอยู่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวชลาลัย ด้วงวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางเบญจณัฏฐ์ พุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินน.ส.ธิดารัตน์ มาสุวัฒนะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนน.ส.จิตรานุช จันทอง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปิยนุช ประวาศวิล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางวีนัส มานามไทย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวปวริศา รากแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาวัชระ อำนาจชมพร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าพนักงาน ไม่มีนางสาวสมนภา สิงห์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวธิดารัตน์ ลอยไสว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุกชพรรณ ปวงนิยม
เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิตนางสาวบงกช เติมสุข
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวรมย์มณีญา จิระวัฒโธ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวรัชนีภรณ์ ยรูสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสวรรญา คงสนิท
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายฐากูร แก้วกาญจน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวอรพินท์ เจียมอยู่
เจ้าหน้าที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายกฤษฎา เหนือทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวธัญรัศมิ์ อภินันท์ธีรากุล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายก้องภพ เดือนแจ่ม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวชัญญานุช ทับวันนา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวโชติกา แก้วแจ่ม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายศุภกร ศรีราช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุภาวดี วิไลศรี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชัชรีพร ทับทิมอ่อน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวเบญจรัตน์ พิมพา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวรัชฎา พยอมหอม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางอำไพ อุทัย
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางประเสริฐศรี สุขรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนฤมล วงสอาด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส สุกัญญา ชินทวัน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวภาวนา สมจิตต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวปภัสรา ภาสดา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวสินี บุญประดับ
เจ้าหน้าที่ วัดผล (อากาศยาน)นางสาวนนทยา สารโท
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวชุติกาญจน์ อินเฉลิม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนส.ณัฏฐ์ชกมล ชมจิตร
เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ กันหา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวปิยธิดา สูงสง่า
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายภาสกร ปภาศิริวาทย์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายมีนวัชร์ จินากูล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูปกครองนักเรียน ปตอ. ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่มีนางสาวสิรินทร ศิริเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการทั่วไป งานพัสดุนายปริญญา การินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการทั่วไป งานปกครอง
ครูช่วยงานนายธนกร มหาราช
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวรุ่งนภา หลุมกลาง
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายอนุวัตร์ เพียงใจ
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานการเงินนางสาวณัฐภัทร สากำ
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานทะเบียน