ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
18

• ชาย
124

• หญิง
143

รวม
285


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
15

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
120


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• ช่างอากาศยาน
2

• สามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8

• แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
3

• แผนกวิชาออกแบบ
3

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
3

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาโลจีสติกส์
5

• แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
4

• แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
3

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
1

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
4

• แผนกวิชา Lab กลาง
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13

• แผนกวิชาก่อสร้าง
7

• แผนกวิชาระบบขนส่งทางร่าง
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานประชาสัมพันธ์
11

• งานบุคลากร
14

• งานการเงิน
13

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
16

• งานวางแผนและงบประมาณ
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
7

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
16

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
19

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
19

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
18

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
29

• งานทะเบียน
15

• งานวัดผลและประเมินผล
10

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
3

• อาชีวศึกษาบัณฑิต
11

• ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
8

• วัดผล (อากาศยาน)
1

• สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการจ่าสิบเอกสมพร ชูทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนายศิริ สมใจเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ ร.ต.หญิงอารี พุ่มพวง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการจ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับเพลา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางณัฐยา สลับสม
หัวหน้าแผนก สามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนางดวงชีวรรณ์ ศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ครู
ครูประจำนางสาวณิภกร ศรีเกตุ
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์นายพจณ์วัชรกรณ์ ภูมิเอี่ยม
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการพิเศษนายกิตติชัย นาศา
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวภัทร์ธีรา ฤทธิคุปต์
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานนายขจรศักดิ์ กิมชุนมณี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ครูประจำนายค้ำคูณ โรจนาวรรณ
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนางสาวศศิร์อร ศักดิ์วิเศษ
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางสาวจิรัฐกาล ปั้นจาด
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายนิมิต ชวดคำ
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานปกครองนางสาวแพรวนภา ทองสุข
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์นางสาววลัยรักษ์ แพงจันทร์
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์