ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
18

• ชาย
124

• หญิง
143

รวม
285


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• หลักสูตรระยะสั้น
1

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
15

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ไม่ระบุ
120


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• ช่างอากาศยาน
2

• สามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8

• แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
3

• แผนกวิชาออกแบบ
3

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
3

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาโลจีสติกส์
5

• แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
4

• แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
3

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
1

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
4

• แผนกวิชา Lab กลาง
2

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13

• แผนกวิชาก่อสร้าง
7

• แผนกวิชาระบบขนส่งทางร่าง
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานประชาสัมพันธ์
11

• งานบุคลากร
14

• งานการเงิน
13

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
16

• งานวางแผนและงบประมาณ
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
7

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
16

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
19

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
19

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
18

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
29

• งานทะเบียน
15

• งานวัดผลและประเมินผล
10

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
3

• อาชีวศึกษาบัณฑิต
11

• ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
8

• วัดผล (อากาศยาน)
1

• สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
เจ้าพนักงานนางสาวอิศราภรณ์ พูลพรรดิษฐ์
เจ้าพนักงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้อำนวยการจ่าสิบเอกสมพร ชูทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนายศิริ สมใจเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษว่าที่ ร.ต.หญิงอารี พุ่มพวง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการจ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับเพลา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายบัณฑิต บุตรคำโชติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์นายนิพนธ์ กิตติหัช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุชาติ ใจสถาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรวิไล นุ่มนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูช่วยงาน ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
ครู ชำนาญการพิเศษนางอำไพวรรณ ไชยอนันต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายนราวุฒิ ปลื้มบำเรอ
หัวหน้าแผนก ช่างอากาศยาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูช่วยงาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษนางณัฐยา สลับสม
หัวหน้าแผนก สามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายณัฐวุฒิ จินดากุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายวีรยุทธ์ คเชนทร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู เชี่ยวชาญนางกมลลักษณ์ เชาว์มาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายฉัตรชัย ทองเกียรติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการน.ส.เข็มพร ศรีมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายพีระพงษ์ จันเขียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูกรธัช ดารีย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการน.ส.สุนทรี คนการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนายทศพล ประทาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
ครูนายสัมพันธ์ ใกล้ชิด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชา Lab กลาง
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูผู้ช่วยนางสาวศนภสร รอดสนใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจีสติกส์
หัวหน้างาน ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
หัวหน้างาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายชยพล เทียนทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานพัสดุ
ครูช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานปกครอง
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายรุ่งรุจ เผยศิริ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพรพจน์ คงคา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานนายประกิจ สร้อยระย้าแก้ว
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้างนายสุธี ขำเมือง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางจรีพร วิจิตรเวชการ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายชาตรี สรงประเสริฐ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษนายจิรวัฒน์ นนตระอุดร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางศศินา เกตุบุญเลี้ยง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูช่วยงาน ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
ครู ชำนาญการพิเศษนายชาญณรงค์ นามสนิท
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีมรกต วงศ์อรินทร์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายคำรณ เพ็ญทอง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูช่วยงาน ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
ครู ชำนาญการพิเศษนายพัฒน์สาริทธิ์ มณีเขียว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษน.ส.มาลัยพร สายชุมดี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครู ชำนาญการน.ส.มัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางดวงชีวรรณ์ ศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ครูน.ส.บุศรินทร์ บุญก่อ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางชุติมา ขอบไชยแสง
หัวหน้างาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูช่วยงาน ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2นายวินัย จบเจนไพร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนางสาวภณิชชา เนื่องขันตี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ครูนายรัตนภูมิ เรืองสอาด
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน อาชีวศึกษาบัณฑิตนางสาวนิตยา รอบรู้
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยนายขจรศักดิ์ กิมชุนมณี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกภัณฑิรา คเชนทร
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำนางนรินทร์สิรี ศรีนามขัย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางนันท์นภัส สวัสดิ์ชัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายอรุณ กำเหนิดนนท์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายเกียรติกร วิจิตรเวชการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญรวม ทองขาว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายปัญญา คูจิระประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายทวี สว่างวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายคงพันธ์ ไชยตัน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางอัจฉรา เรืองรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายแสนพล กล่อมหอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายปฏิญญา กลิ่นหอม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.ธารารัตน์ สมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครู ชำนาญการพิเศษนายศุภชัย แก้วประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางศศิลักษณ์ ไชยตัน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ (CEC)
ครูช่วยงาน อาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกลักษณ์ ดิลกธนานันท์
ครูประจำ แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวชญาภา นัยนิตย์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางสาวบุปผา แสงเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูจ่าสิบตรีธีรพงศ์ หอมชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาโลจีสติกส์
ครูนายอภัยภัทร พัชราภา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนายอภิรักษ์ อรรถเสถียร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวสุภัทราภรณ์ สุโข
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวชุติมา วังลำ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาวภูษณิศา ภูเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครูนายศรายุธ แอบท้องไทร
ครูประจำ แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ครูผู้ช่วยนางสาวณิภกร ศรีเกตุ
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นนางสาวสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวสิรินดา แสงกำพลี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายวิราช เรืองทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวบงกช เติมสุข
ครูประจำ แผนกวิชาโลจีสติกส์สุทิศา พรรณไวย
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายพจณ์วัชรกรณ์ ภูมิเอี่ยม
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวกุลจรีย์ สองจาด
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูผู้ช่วยนายสาทร ทองถึง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวรพจน์ มีวันดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวสุวัจนา จริตกาย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางสาววนิดา อุตรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนางสาวสิริลักษณ์ ัตันเฮง
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบนายอิทธิชัย อึ้งวัฒนศิริกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางกาญจนา สัมภาวะผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวนภภรณ์ คันศร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวณัฐธิดา สมบุญยอด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยนายศักรินทร์ ภูพันนา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายประพรรณ เกษหอม
ครูประจำ แผนกวิชา Lab กลาง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายวัชรา ดนตรีสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ครูผู้ช่วยนายธงนกรณ์ เสาสูงยาง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวณิชกานต์ ชาลีเครือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายฉมาพรรณ พินิจการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายเจตรินทร์ ศรีอาราม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนายกิตติชัย นาศา
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวภัทร์ธีรา ฤทธิคุปต์
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์นายถิรวัฒน์ รัตนมณี
ครูประจำ แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
ครูผู้ช่วยนายอดิศักดิ์ เดชผดุง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายนิธิพัฒน์ ศิริกัณรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูผู้ช่วยนางสาวกาญจนา เรืองสมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายเกียรติศักดิ์ ขุนหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายค้ำคูณ โรจนาวรรณ
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนายกิตติพงษ์ จันทศร
ครูประจำ แผนกวิชาโลจีสติกส์
ครูผู้ช่วยนายธงชัย สารสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาวอุลารัตน์ การัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวนิสารัตน์ สอดจิตต์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีเอกพันธ์ แก้วก๋า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายปิยะพล พรรณยิ้ม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูผู้ช่วยนางสาวศศิร์อร ศักดิ์วิเศษ
ครูประจำ สามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยสิบเอกมนัส บุญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายไชยพงศ์ สุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ครูผู้ช่วยนายกล้าณรงค์ แรงจบ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
ครูผู้ช่วยนางสาวประภาพร โคกแดง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนายปัทวี ศรีอภัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายปฏิพาน เสระทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายธีรศานต์ สัตย์รักษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายมารุต วงษ์วารี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วยนางสาววันนิษา แสนทวีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีครนพ บุญกว้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายอนุชา สอนชัด
ครูประจำ แผนกวิชาโลจีสติกส์
ครูผู้ช่วยนายชัชวาลย์ บิกสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ว่าที่ ร.ต.วิชัย แซ่โล้ว
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน)นายชัยวัฒน์ รัศมีจันทร์ฉาย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาระบบขนส่งทางร่าง
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายปัญญา แก้วขาว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาววริยาลักษณ์ กลิ่นทับ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายเทพติกุล สาสดีอ่อง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลนายภัทรพล พูลสวัสดิ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกรณอมรฉัตร ภู่ศรีคำวรกาญจน์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูอัตราจ้างน.ส.กนกพร เดชไพฑูรย์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานทะเบียนน.ส.อรุณรุ่ง พึ่งร่วมกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูน.ส.กัลย์จารีย์ เผ่าพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ครูนายกฤษฎา กาวีละเต็ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูช่วยงาน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายรวีภาส หัตถะบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานปกครองนายทศพล ฟ้าคุ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางจันจิรา วรรณโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนางณัฐชานันท์ ดิลกธนานันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูนายศธรรดร ภาชนะศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวกรองทิพย์ ยัสพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูญาณนันท์ มาสะวิทู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานสกุลรัตน์ กลัดใจบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายเอนกพงษ์ เฟื่องฟู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายปฐมพร รื่นอ้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวเสาวนิตย์ หีบแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายปองพล สามชูศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอินทรพัชร ยงใจยุธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติกนายณชัย วัฒนจำเริญกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูช่วยงาน งานปกครอง
ครูช่วยงาน อาชีวศึกษาบัณฑิตนางสาวพรรณราย สิงห์ล้ำเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายดนัย ทับอ่ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายธนพล นาคงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจิรัฐกาล ปั้นจาด
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายคมสัน เทียนถาวร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวณัฎฐา พละสุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนิมิต ชวดคำ
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์
ครูช่วยงาน งานปกครองนางสาวแพรวนภา ทองสุข
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์นางสาวปิยะรัตน์ มั่นคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายกรวิทย์ ภานิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพิมนิสา ดวงสุภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายธีรศักดิ์ ยอดมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายชาตรี ฐานชารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายณัฐกิตติ์ ทูลนอก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาออกแบบนายกฤษกร กันทะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชูชาติ วงสอาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางบุษรัตน์ ดีแดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายอภิวัฒน์ ใจชื้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายธนาธิป ไกรษร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาววลัยรักษ์ แพงจันทร์
ครูอัตราจ้าง สามัญสัมพันธ์นางสาวนริศรา เหลาลอย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวสุปาณี จันทร์ต๊ะเขต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุธาวี บุญสายัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวอัจฉราพรรณ ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูปกครองประจำแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวสติมา กล่ำแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศิริศักดิ์ อินทคล้าย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นนางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนายขวัญชัย คำศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นน.ส.พรพรรณ ราวเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายนภนต์ เกื้อน้อย
ครูอัตราจ้าง ช่างอากาศยาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูปกครองประจำแผนก ช่างอากาศยาน
ลูกจ้างประจำนายสมยศ บางฉนวน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)นายสำราญ แสงนวล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางกัลยา เหมจตุรัส
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสนธยา ทองตำเสก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ลูกจ้างอัตราจ้างนายอรุณ มณีเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสุทิน เพิ่มพูน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวสกุล จำรัส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสวาท ธรรมวินิจฉัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางอมรศรี กัณหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายจำรัส จันทร์สุด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายอโณทัย แก้วแจ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายธีรยุทธ สิมสา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสุรินทร์ เสมอใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.ศิริรัตน์ แสงตะวัน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.สมเพียร ตะทองตา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีน.ส.อมรรัตน์ กกสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.ศศิกาญจน์ หวาเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.นันทนา ปิ่นอยู่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวชลาลัย ด้วงวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางเบญจณัฏฐ์ พุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินกศรัตน์ณัฐชา มาสุวัฒนะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวปิยนุช ประวาศวิล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางวีนัส มานามไทย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวปวริศา อุ่นเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวสมนภา สิงห์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวรมย์มณีญา จิระวัฒโธ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนกชพรรณ ปวงนิยม
เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาบัณฑิตนางสาวรัชนีภรณ์ ยรูสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสวรรญา คงสนิท
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายฐากูร แก้วกาญจน์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวอรพินท์ เจียมอยู่
เจ้าหน้าที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)นายกฤษฎา เหนือทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายก้องภพ เดือนแจ่ม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่าที่ ร.ต.ชยกฤช ศิลป์ชัย
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายศุภกร ศรีราช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุภาวดี วิไลศรี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเบญจรัตน์ พิมพา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายไกรพล องอาจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวรัชฎา พยอมหอม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางอำไพ อุทัย
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางประเสริฐศรี สุขรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนฤมล วงสอาด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส สุกัญญา ชินทวัน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวภาวนา สมจิตต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวปภัสรา ภาสดา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสินี บุญประดับ
เจ้าหน้าที่ วัดผล (อากาศยาน)นางสาวนนทยา สารโท
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนส.ณัฏฐ์ชกมล ชมจิตร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ กันหา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวปิยธิดา สูงสง่า
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาววีณา เครือมะกำ่
เจ้าหน้าที่ งานการเงินบารมี เติมสุข
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอมรรัตน์ กรีธาธร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวพิชญากร แสงเสนา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายเอกณรงค์ ทางเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวพัชรีย์ ธงศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวดวงเนตร บินไธสง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวณภัทร อรุณส่ง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายนครินทร์ โพธิ์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายนพดล อุ่นหนองหิน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายภูชิต ชีถนอม
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลน.ส.กิตติยา สุภาภิรมย์รักษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวทิพธัญญา น้อยสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนิตยา ไผ่แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวภัทราภรณ์ ชาญสมร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาววรัญชลี พูลผล
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอมรรัตน์ จันทพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวผกาทิพย์ ปานทอง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสิริลักษณ์ บุญภา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายภาสกร ปภาศิริวาทย์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.อาภาภรณ์ นาคทอง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(อศจ.)
ผู้ช่วยหัวหน้างานน.ส.ยุภาพักตร์ ประทุมมาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตัวแทนรับเอกสารรองผู้อำนวยการ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ครูช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนางสาวสิรินทร ศิริเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการทั่วไป งานพัสดุนางสาวนาตยา พิมสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวพรมณี ฮุยเกี๊ยะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยศิริรัตน์ ปันรัมย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวมณฑนา อิทธิพลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปริญญา การินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการทั่วไป งานปกครองนายเมธี อุดหนองเลา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางกุลสุดา เกื้อน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการทั่วไปนางสาววันวิสา ชาวโพงพาง
พนักงานราชการทั่วไป งานบุคลากร
พนักงานราชการทั่วไป ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูช่วยงานนายเมฆี ลาสุเร
ครูช่วยงาน งานปกครองนางปัทมา จิตตประมวลบุญ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวกาญจนา กุลคง
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนางสาวศิริพร วิสูงเร
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกาญจนา ยารังษี
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวรุ่งนภา หลุมกลาง
ครูช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)น.ส.สกาวเดือน ประคองทรัพย์
ครูช่วยงาน งานบุคลากร
ครูช่วยงาน งานการเงิน
ครูช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายสนธยา จันทร์แสง
ครูช่วยงาน งานปกครอง