ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน แผนกวิชาการตลาด ปวช.1/1 ภาครเรียนที่ 1/2563
ชื่อผู้แต่ง : นายศธรรดร ภาชนะศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 388 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การทำการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการกเรียนโดยใช้สื่อการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัส 2202-2002 นักศึกษา ปวช.3/1 สาขางานการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นายอัครินทร์ ไทยอินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 358 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานรายวิชาการขายออนไลน์ 20202-2002 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางเบญจวรรณ พนมรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 308 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.3 รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภัทราภรณ์ สุโข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 293 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การปรับพฤติกรรม นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2/2 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 326 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้าน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางอัจฉรา เรืองรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 310 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การแก้ไขปัญหาการออกเสียงท้ายคำกรยาช่องที่ 2 ที่ลงท้ายด้วย /ed/ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่เรียนวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวยุภาพักต์ ประทุมมาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 306 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
วิจัยการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/3
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา กุลคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 337 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะในรายวิชางานเชื่อมเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นายวิโรจน์ บุญละม่อม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 375 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโมเดลชิปปา (CIPP Model) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรพีพร การสมชน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 355 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปา (CIPP Model) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในงานเชื่อมในรายวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อม สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นายยศธร ชาญพานิชกิจโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 322 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การจัดการเรียนรู้แบบ E-learning วิชากลศาสตร์วิศวกรรม เรื่องการหาจุดเซนทรอยด์สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นายทศพล ประทาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 315 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาชุดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้นของนักเรียนดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยใช้ Google Classroom
ชื่อผู้แต่ง : นางฉมานันท์ บุญกัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 299 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การศึกษาและพัฒนาเครื่องยกล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยระบบไฮดรอลิกส์ เพื่อแก้ปัญหาด้านการยศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายชาตรี สรงประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 301 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 290 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรุณรุ่ง พึ่งร่วมกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 292 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1001
ชื่อผู้แต่ง : นางพรวิไล นุ่มนาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา 30200-1002
ชื่อผู้แต่ง : นายสมคิด มิมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 295 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชา ชั้นปีที่ 2 สาขางานออกแบบ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหทัยรัตน์ บุญมาวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 324 ครั้ง
20
[สิ่งประดิษฐ์] สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
น้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อผู้แต่ง : นายสมเกียรติ เกิดบุญเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 284 ครั้ง
21
[สิ่งประดิษฐ์] สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตู้พ่นฆ่าเชื้อพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อผู้แต่ง : นายเทพติกุล สาสดีอ่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 310 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-20001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธารารัตน์ สมบัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 325 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ในรายวิชา Digital/EIS รหัสวิชา 3126-2003 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นายอภัยภัทร พัชราภา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 296 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เพื่อศึกษาปัจจัยของต่อการมาเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา
ชื่อผู้แต่ง : นายสมเกียรติ เกิดบุญเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 379 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ชื่อผู้แต่ง : นายวิราช เรืองทรัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 330 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเขียนโปรแกรมเชิงประยุกต์
ชื่อผู้แต่ง : นายปรัชญา ปลื้มมาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 294 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การสร้างแบบจำลองแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ รายวิชาออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับ ปวส. 2 สาขาออกแบบและเขียนแบบการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นายเอกลักษณ์ ดิลกธนานันท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 303 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ชอบขาดเรียนในรายวิชาการเขียนนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายพรพจน์ คงคา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 297 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาชุดการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเรื่องภาพตัด
ชื่อผู้แต่ง : นายธนบัตร แจวเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 304 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะ ปฏิบัติในวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นระดับปวช 3
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมนัสพร วรรณดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 287 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่องการศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับปวช. 1 แผนกช่างกล 1/1
ชื่อผู้แต่ง : นายสัมพันธ์ ใกล้ชิด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 295 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา
ชื่อผู้แต่ง : นายนราวุฒิ ปลื้มบำเรอ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 280 ครั้ง
33
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ความสามัคคีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. 3 แผนกวิชาช่างยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายไชยวัฒน์ เกณฑ์โกฎ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 297 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่องการแก้ปัญหาการใช้เครื่องคิดเลขแบบฟังชันในการ คำนวณค่ารายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายวงกต ชื่นชม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 300 ครั้ง
35
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภูษณิศา ภูเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 324 ครั้ง
36
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
จตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาแม่พิมพ์พลาสติกต่อการใช้สื่อการเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาการบริหาร งานคุณภาพในองค์การ (3001 - 1001)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายทวัช นาคบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 300 ครั้ง
37
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช 3/1 แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติกภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายอินทร์พัชร ยงใจยุธ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 292 ครั้ง
38
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1/1 แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอลิษา จันทร์แซม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 291 ครั้ง
39
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ศึกษาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้าง สมรรถนะในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรหัสวิชา (2308 - 2008) แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกคณะศิลปกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสกุลรัตน์ กลัดใจบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 301 ครั้ง
40
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ปัญหานักเรียนพูดจาไม่ไพเราะเหมาะสมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 วิชาศิลปะการให้บริการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุรภา ไชยวาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 296 ครั้ง
41
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
วิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรมประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลย์จารีย์ เผ่าพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 294 ครั้ง
42
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการในรายวิชาการจัดดอกไม้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการจัดตกแต่งสถานที่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
ชื่อผู้แต่ง : นายกรธัช ดารีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 291 ครั้ง
43
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการจำคำศัพท์ในเรื่องความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมรายวิชาภัตตาคารและการจัดเลี้ยงรหัสวิชา 20701 - 2006
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเจนจิรา ทองเฟื่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 313 ครั้ง
44
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตรกรรมไทยพื้นฐาน 2301 - 2011 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิจิตรศิลป์
ชื่อผู้แต่ง : นายปฐมพร รื่นอ้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 294 ครั้ง
45
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคองค์ประกอบศิลป์ของนักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางธนพร แหวนนิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
46
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลงานของการใช้วิธีการเรียนแบบเรียนร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวาดเขียนภาพคนเต็ม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นายบัณฑิต บุตรคำโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 289 ครั้ง
47
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาใช้สื่อประกอบเพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 รายวิชาความคิดสร้างสรรค์(รหัสวิชา 2300 - 1002) วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาขางานศิลปกรรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรียา แขมโค้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 295 ครั้ง
48
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
วิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานออกแบบภาคเรียนที่ 2/2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหทัยรัตน์ บุญมานวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 313 ครั้ง
49
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ศึกษาเจตติที่มีต่อวิชาการออกแบบตกแต่งอาคารพาณิชย์ของนักเรียนแผนกวิชาการออกแบบ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง : นางนารถวดี สุนทรมระ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 294 ครั้ง
50
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนแผนกวิชาการตลาดปวช 1/1 ภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายศธรรดร ภาชนะศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 302 ครั้ง
51
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธัญนิชา สีน้ำเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 266 ครั้ง
52
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่อง การแก้ไขการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายวิชาศิลปะเชิงพาณิชย์ รหัสวิชา 20202-2112
ชื่อผู้แต่ง : นางอำไพวรรณ ไชยอนันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 270 ครั้ง
53
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุไร ศรีดำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 300 ครั้ง
54
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ สภาพนักขายรหัส 2202 - 2008 นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1/1 สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นายอัครินทร์ ไทยอินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 267 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 2201 - 2006 เรื่องผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้วีสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning Together)
ชื่อผู้แต่ง : นางพรรณิภา เสือก้อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 292 ครั้ง
56
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขายของ นักเรียน ระดับ ปวช 3/4 ทวิศึกษา สาขาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภณิชชา เนื่องขันตี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 274 ครั้ง
57
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่องเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภัทราภรณ์ สุโข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 259 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค (3202 - 2002)ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาดโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุศรินทร์ บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 301 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบชุดซ่อมเสริมวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน แผนกวิชาการบัญชีระดับ ปวช 1 ห้อง 1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 278 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2201 - 2007 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 2/4 ทวิศึกษา สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้วิธีการเรียนแบบ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเข็มพร ศรีมงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 281 ครั้ง
61
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1/2 สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางจารุวรรณ ลาภมูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 284 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาความก้าวหน้ากระบวนการจัดทำโครงการ วิชาโครงการ รหัสวิชา 2201 - 8501
ชื่อผู้แต่ง : นางจรีพร วิจิตรเวชการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 279 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช 1 วิชากฎหมายแรงงาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุณฑริกา พิสิฐประภา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 330 ครั้ง
64
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบความรู้และใบงานรายวิชาต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201 - 2204
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุทิศา พรรณไวย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 278 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรานซิสเตอร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning )
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุกัญญา อู่เงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 293 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การสร้างและหาประสิทธิภาพทักษะประกอบเครื่องขยายเสียง 50 W x 50 W ของนกเรียนชั้น ปวช. 2 โดยวิธีการเรียน รู้ลงมือปฏิบัติรายบุคคล
ชื่อผู้แต่ง : นายปัญญา แก้วขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 266 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิมล ชัยมงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 282 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนะบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่อง Ardouino กับ รีโมตคอนโทรล
ชื่อผู้แต่ง : นายวินัย จบเจนไพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 289 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักฐาน เรื่องการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรเดช ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 297 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงาน กลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ในรายวิชาดิจิตอลเทคนิค สำหรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางศศิมา เกตุบุญเลี้ยง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 287 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การวางเงื่อนไขแบบกลุ่มกับ นักเรียนที่เรียนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 267 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาทักษะการใช้ออสซิลโลสโคปวัดค่าสัญญาณไฟฟ้าแบต่างๆ รายวิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 20105 - 2104 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยวีการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
ชื่อผู้แต่ง : นายอรุณ กำเหนิดนนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 281 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรพัลศ์และสติตซิ่ง เรื่อง วงจรคลิปเปอร์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางจิราวรรณ พุฒพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 276 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการแต่งกายชุดนักเรียนที่ไม่สุภาพโดยใช้สัญญาการเรียนสำหรับ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายพีระพงษ์ จันเขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 268 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นายมีนวัชร์ จินากุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้แบบฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง : นางภัณฑิรา คเชนทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 294 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตรกรรมไทยพื้นฐาน 2301 - 2011 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิจิตรศิลป์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ยารังษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 280 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่อง การใช้ตัวการันต์นักเรียนชั้นปวช. 1/2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศริพร วิสูงเร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 280 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสริฟลูกบอลเลย์บอลมือบนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกแม่พิม์พลาสติก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณฑนา อิทธิพลากร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 273 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมาลัย จินากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 272 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักเรียน ชั้น ปวช.1 กลุ่ม บช.11 การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม ของนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนาตยา พิมสอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
82
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
เรื่อง ผลการสอนโดยใช้เกมที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์และพฤติกรรมด้านเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังฤกษ ของนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทนาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งนภา หลุมกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 273 ครั้ง
83
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Education ร่วมกับการใช้ชุดเสื่อมโมเดล CHROMOSOME GAME เรื่อง การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชชีพธุรกิจและบริการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรมณี ฮุยเกี๊ยะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 278 ครั้ง
84
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ชุดฝึกทักษาะแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองของนักเรียน ชั้น ปอ. 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริรัตน์ ปันรัมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 264 ครั้ง
85
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนแบบ 7E ประกอบแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ที่มีต่อทักษาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมาลัยพร สายชุมดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 266 ครั้ง
86
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยใช้แบบฝึกทักษาะทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสกาวเดือน ประคองทรัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 270 ครั้ง
87
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ที่มีต่อทักษาะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ด้านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคริตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง : นางณัฐยา สลับสม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 269 ครั้ง
88
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาแบฝึกทักษาะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอน แบบ KWDL สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : นางณัฐยา สลับสม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 261 ครั้ง
89
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชญานันน์ หอมจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 260 ครั้ง
90
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชญานันน์ หอมจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 272 ครั้ง
91
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การส่งเสริมทักษาะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 275 ครั้ง
92
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ศึกษาและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสริฟลูกวอลเลย์บอลมือล่างสำหรับนักเรียนแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องมือกลชั้น ปวช.1
ชื่อผู้แต่ง : นายสนธยา จันทร์แสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 276 ครั้ง
93
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ศึกษาและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสริฟลูกวอลเลย์บอลมือบนสำหรับนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ชั้น ปวช. 1
ชื่อผู้แต่ง : นายเมฆี ลาสุเร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 265 ครั้ง
94
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
ทัศนคติที่มีต่อวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนสาขางานช่างซ่อมบำง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นายคำรณ เพ็ญทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 274 ครั้ง
95
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
วิจัยการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ ภาคเรียนที่ 2/2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา กุลคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 255 ครั้ง
96
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องมือกลและการผลิต เรื่อง ปิโตเลียม
ชื่อผู้แต่ง : นางดวงชีวรรณ์ ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 289 ครั้ง
97
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อผู้แต่ง : นางกุลสุดา เกื้อน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 257 ครั้ง
98
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาทักษาะกระบวนการทำงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 แผนกยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นางปัทมา จิตตประมวลบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 278 ครั้ง
99
[โครงการ] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีววิต เรื่อง ทักษาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยโช้กระบวนการวิจัยเป็นหลักฐาน (RBL)
ชื่อผู้แต่ง : นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 263 ครั้ง
100
[โครงการ] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ การใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน แก้ปัยฆานักเรียนไม่ตั้งใจเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสหกรรม เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกร มหาราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 262 ครั้ง
101
[โครงการ] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฌทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เกมบัตรคำของนักศึกษาระดับ ปวส. 1/1 ทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ระบบนส่งทางราง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวยุภาพักตร์ ประทุมมาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 268 ครั้ง
102
[งานวิจัย (ครู)] วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning เรื่อง สารกึ่งตัวนำ
ชื่อผู้แต่ง : นายประพฤทธิ์ สารากิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 262 ครั้ง
103
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1/2
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1/2
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวยุภาพักตร์ ประทุมมาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 287 ครั้ง
104
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
ชื่อผู้แต่ง : นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 273 ครั้ง
105
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/2 สาขาวิชาเครื่องมือกล
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2/2 สาขาวิชาเครื่องมือกล
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา กุลคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 285 ครั้ง
106
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องการไม่ส่งการบ้านรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่องการไม่ส่งการบ้านรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกร มหาราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 299 ครั้ง
107
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับ ชั้น ปวช. 1/6 สาขาช่างยนต์ รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับ ชั้น ปวช. 1/6 สาขาช่างยนต์ รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณฑนา อิทธิพลากร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
108
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มี ตัว ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มี ตัว ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิโชค มีเจริญพนมรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 271 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 108 เรื่อง