บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด76168
622020201การตลาด/1 (กต.1/1 ) 12526
622020202การตลาด/2 (กต.1/2 ) 51924
622020203การตลาด/3 (กต.1/3 ) 11718
ปวช.1การบัญชีการบัญชี98392
622020101การบัญชี/1 (บช.1/1 ) 13738
622020102การบัญชี/2 (บช.1/2 ) 23436
622020103การบัญชี/3 (บช.1/3 ) 61218
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม74653
622070101การโรงแรม/1 (กร.1/1 ) 22527
622070102การโรงแรม/2 (กร.1/2 ) 52126
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ71522
622030201การออกแบบ/1 (อบ.1/1 ) 71522
ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก131528
622030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.1/1 ) 131528
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6865133
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.1/1 ) 112738
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.1/2 ) 122234
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.1/3 ) 181634
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.1/4 ) 27027
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล751085
622010201เครื่องมือกล/1 (ชก.1/1 ก.1 ) 13114
622010202เครื่องมือกล/2 (ชก.1/1 ก.2 ) 12113
622010203เครื่องมือกล/3 (ชก.1/2 ก.1 ) 11415
622010204เครื่องมือกล/4 (ชก.1/2 ก.2 ) 14216
622010205เครื่องมือกล/5 (ชก.1/3 ก.1 ) 15116
622010206เครื่องมือกล/6 (ชก.1/3 ก.2 ) 10111
ปวช.1ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์พลาสติก13215
622010209แม่พิมพ์พลาสติก/9 (ชพ.1/1 ) 13215
ปวช.1ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ17320
622010207แม่พิมพ์โลหะ/7 (ชล.1/1 ก.1 ) 11213
622010208แม่พิมพ์โลหะ/8 (ชล.1/1 ก.2 ) 617
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง25429
622010601ก่อสร้าง/1 (ชส.1/1 ก.1 ) 12214
622010602ก่อสร้าง/2 (ชส.1/1 ก.2 ) 13215
ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล9918
622011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.1/1 ) 9918
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง14014
622010301โครงสร้าง/1 (ชช.1/1 ) 14014
ปวช.1ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม21223
622011101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชร.1/1 ก.1 ) 12113
622011102ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (ชร.1/1 ก.2 ) 9110
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง999108
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.1/1 ก.1 ) 14216
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.1/1 ก.2 ) 14317
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.1/2 ก.1 ) 18018
622010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.1/2 ก.2 ) 18220
622010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.1/3 ก.1 ) 16218
622010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.1/3 ก.2 ) 19019
ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์23326
622010111จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/11 (จยย.1/1 ) 14115
622010112จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/12 (จยย.1/1 ) 9211
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1777184
61210103ยานยนต์/3 (ชย.2/2 ก.3 ) 101
622010101ยานยนต์/1 (ชย.1/1 ก.1 ) 17219
622010102ยานยนต์/2 (ชย.1/1 ก.2 ) 17017
622010103ยานยนต์/3 (ชย.1/2 ก.1 ) 20121
622010104ยานยนต์/4 (ชย.1/2 ก.2 ) 21021
622010105ยานยนต์/5 (ชย.1/3 ก.1 ) 20020
622010106ยานยนต์/6 (ชย.1/3 ก.2 ) 16117
622010107ยานยนต์/7 (ชย.1/4 ก.1 ) 21122
622010108ยานยนต์/8 (ชย.1/4 ก.2 ) 15015
622010109ยานยนต์/9 (ชย.1/5 ทวิ ก.1 ) 14014
622010110ยานยนต์/10 (ชย.1/5 ทวิ ก.2 ) 15217
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์63972
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 ก.1 ) 17118
622010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1/1 ก.2 ) 13518
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.1/2 ก.1 ) 15116
622010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.1/2 ก.2 ) 18220
ปวช.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ101
62310204แม่พิมพ์โลหะ/4 (สชล.1/1 ) 101
ปวช.1เทคโนโลยีฟอกหนังเทคโนโลยีฟอกหนัง156
622012901เทคโนโลยีฟอกหนัง/1 (อฟ.1/1 ) 156
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8023103
622090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.1/1 ) 19726
622090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.1/2 ) 27027
622090103เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.1/3 ท.1 ) 81624
622090104เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (ทส.1/4 ) 26026
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21517
622021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ธป.1/1 ) 21517
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์189
622040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ฟช.1/1 ) 189
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์28836
622030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.1/1 ) 7815
622030102วิจิตรศิลป์/2 (วศ.1/2 ) 21021
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ132336
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.1/1 ) 132336
ปวช.2การตลาดการตลาด95564
61220201การตลาด/1 (กต.2/1 ) 13233
61220202การตลาด/2 (กต.2/2 ) 81422
61220203การตลาด/3 (กต.2/3 ) 099
ปวช.2การบัญชีการบัญชี6108114
61220101การบัญชี/1 (บช.2/1 ) 13031
61220102การบัญชี/2 (บช.2/2 ) 03636
61220103การบัญชี/3 (บช.2/3 ) 12425
61220104การบัญชี/4 (บช.2/4 ) 41822
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม13839
61270101การโรงแรม/1 (กร.2/1 ) 02929
61270102การโรงแรม/2 (กร.2/2 ) 1910
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ7815
61230201การออกแบบ/1 (อบ.2/1 ) 7815
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต91524
61230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (คฟ.2/1 ) 91524
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6471135
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.2/1 ) 92635
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.2/2 ) 132740
61220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.2/3 ) 171835
61220404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.2/4 ) 25025
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล69776
61210201เครื่องมือกล/1 (ชก.2/1 ก.1 ) 13316
61210202เครื่องมือกล/2 (ชก.2/1 ก.2 ) 10111
61210203เครื่องมือกล/3 (ชก.2/2 ก.3 ) 15015
61210204เครื่องมือกล/4 (ชก.2/2 ก.4 ) 10111
61210205เครื่องมือกล/5 (ชก.2/3 ก.5 ) 12214
61210206เครื่องมือกล/6 (ชก.2/3 ก.6 ) 909
ปวช.2ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์พลาสติก19221
61210209แม่พิมพ์พลาสติก/9 (ชพ.2/1 ก.1 ) 8210
61210210แม่พิมพ์พลาสติก/10 (ชพ.2/1 ก.2 ) 11011
ปวช.2ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ17017
61210207แม่พิมพ์โลหะ/7 (ชล.2/1 ก.1 ) 808
61210208แม่พิมพ์โลหะ/8 (ชล.2/1 ก.2 ) 909
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง16521
61210601ก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 ก.1 ) 7411
61210602ก่อสร้าง/2 (ชส.2/1 ก.2 ) 9110
ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล15722
61211001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.2/1 ก.1 ) 9413
61211002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.2/1 ก.2 ) 639
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง11011
61210301โครงสร้าง/1 (ชช.2/1 ก.1 ) 11011
ปวช.2ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม23124
61211101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชร.2/1 ก.1 ) 15015
61211102ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (ชร.2/1 ก.2 ) 819
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง801090
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.2/1 ก.1 ) 13013
61210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.2/1 ก.2 ) 9514
61210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.2/2 ก.3 ) 21021
61210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.2/2 ก.4 ) 14216
61210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.2/3 ก.5 ) 12113
61210406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.2/3 ก.6 ) 11213
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์18119
61210113จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/13 (จยย.2/1ก.11 ) 12113
61210114จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/14 (จยย.2/1ก.12 ) 606
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1144118
61210101ยานยนต์/1 (ชย.2/1 ก.1 ) 13013
61210102ยานยนต์/2 (ชย.2/1 ก.2 ) 12012
61210103ยานยนต์/3 (ชย.2/2 ก.3 ) 14115
61210104ยานยนต์/4 (ชย.2/2 ก.4 ) 14115
61210105ยานยนต์/5 (ชย.2/3 ก.5 ) 9110
61210106ยานยนต์/6 (ชย.2/3 ก.6 ) 909
61210107ยานยนต์/7 (ชย.2/4 ก.7 ) 15015
61210108ยานยนต์/8 (ชย.2/4 ก.8 ) 10111
61210109ยานยนต์/9 (ชย.2/5 ก.9 ) 11011
61210110ยานยนต์/10 (ชย.2/5ก.10 ) 707
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์47754
61210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 ก.1 ) 16016
61210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/1 ก.2 ) 11617
61210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.2/2 ก.3 ) 11011
61210504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.2/2 ก.4 ) 9110
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ651479
61290101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.2/1 ) 13518
61290102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.2/2 ) 13013
61290103เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.2/3 ) 21728
61290104เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (ทส.2/4 ) 18220
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป11920
61221101ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป/1 (ธป.2/1 ) 11920
ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์3710
61240101แฟชั่นดีไซน์/1 (ฟช.2/1 ) 3710
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์448
61230101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.2/1 ) 448
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ72936
61240401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.2/1 ) 72936
ปวช.2อุตสาหกรรมฟอกหนังอุตสาหกรรมฟอกหนัง235
61212901อุตสาหกรรมฟอกหนัง/1 (อฟ.2/1 ก.1 ) 235
ปวช.3การตลาดการตลาด27274
59220201การตลาด/1 (กต. 3/1 ) 011
59220202การตลาด/2 (กต.3/2 ) 055
59220203การตลาด/3 (กต.3/3 ) 022
59220204การตลาด/4 (กต.3/4 ) 011
59220205การตลาด/5 (กต.3/5 ) 033
60220201การตลาด/1 (กต.3/1 ) 22123
60220202การตลาด/2 (กต.3/2 ) 02727
60220203การตลาด/3 (กต.3/3 ) 01111
61220201การตลาด/1 (กต.2/1 ) 011
ปวช.3การบัญชีการบัญชี10123133
58220103การบัญชี/3 (บช.3/3 ) 011
59220104การบัญชี/4 (บช.3/4 ทวศ ) 055
60220101การบัญชี/1 (บช.3/1 ) 03535
60220102การบัญชี/2 (บช.3/2 ) 13132
60220103การบัญชี/3 (บช.3/3 ) 22931
60220104การบัญชี/4 (บช.3/4 ทศ. ) 72229
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม35053
58270102การโรงแรม/2 (กร.3ทวิmep ) 011
59270101การโรงแรม/1 (กร.3/1 ) 011
59270102การโรงแรม/2 (กร.3/2 ) 011
59270103การโรงแรม/3 (กร.3/3 ) 055
60270101การโรงแรม/1 (กร.3/1 ) 12829
60270102การโรงแรม/2 (กร.3/2 ทวิ ) 21416
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ42024
59230201การออกแบบ/1 (อบ.3/1 ก.1 ) 033
60230201การออกแบบ/1 (อบ.3/1 ) 41721
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต111324
60230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (คฟ.3/1 ) 111324
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5079129
58220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 101
58220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 011
59220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 101
59220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 011
59220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 055
59220404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4 ) 202
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 82735
60220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 81927
60220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 62632
60220404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4 ) 24024
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล77380
57210204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/1 ก.2 ) 202
58210206เครื่องมือกล/6 (ชก.3/2 ก.3 ) 101
58210209เครื่องมือกล/9 (ชก 3ทวิ ก6 ) 101
59210201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ก.1 ) 101
59210202เครื่องมือกล/2 (ชก.3/1 ก.2 ) 101
59210203เครื่องมือกล/3 (ชก.3/2 ก.3 ) 202
59210204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/2 ก.4 ) 505
59210205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/3 ก.5 ) 011
59210206เครื่องมือกล/6 (ชก.3/3 ก.6 ) 303
60210201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ก.1 ) 11112
60210202เครื่องมือกล/2 (ชก 3/1 ก.2 ) 909
60210203เครื่องมือกล/3 (ชก.3/2 ก.1 ) 10010
60210204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/2ก.4 ) 16117
60210205เครื่องมือกล/5 (ชก.ทวิ3ก.5 ) 505
60210206เครื่องมือกล/6 (ชก.ทวิ3ก.6 ) 10010
ปวช.3ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์พลาสติก18422
58210203แม่พิมพ์พลาสติก/3 (ชพ.3/1 ก.9 ) 101
58210211แม่พิมพ์พลาสติก/11 (ชพ.3/1 ก10 ) 202
59210211แม่พิมพ์พลาสติก/11 (ชพ.3/1 ก.2 ) 123
59210212แม่พิมพ์พลาสติก/12 (ชพ.3/2 ก.3 ) 112
60210209แม่พิมพ์พลาสติก/9 (ชพ. 3/1ก.1 ) 808
60210210แม่พิมพ์พลาสติก/10 (ชพ.3/1 ก.2 ) 516
ปวช.3ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ24125
59210209แม่พิมพ์โลหะ/9 (ชล.3/2 ก.3 ) 202
60210207แม่พิมพ์โลหะ/7 (ชล.3/1ก.1 ) 909
60210208แม่พิมพ์โลหะ/8 (ชล.3/1ก.2 ) 13114
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11516
58210601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ก.1 ) 101
59210601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ก.1 ) 101
59210604ก่อสร้าง/4 (ชส.3/2 ก.4 ) 101
60210601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ก.1 ) 213
60210602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/1 ก.2 ) 6410
ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล16925
58211001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ก.1 ) 101
59211001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ก.1 ) 415
59211002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/1 ก.2 ) 101
60211001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ก.1 ) 628
60211002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/1 ก.2 ) 4610
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง14115
57210302โครงสร้าง/2 (ชช.3/1 ก.1 ) 202
59210301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ก.1 ) 202
59210302โครงสร้าง/2 (ชช.3/1 ก.2 ) 303
60210301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ก.1 ) 718
ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม32032
58211101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชร.3/1 ก.1 ) 101
59211101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชร.3/1 ก.1 ) 101
59211102ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (ชร.3/1 ก.2 ) 202
59211103ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/3 (ชร.3/2 ก.3 ) 101
60211101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชร.3/1 ก.1 ) 16016
60211102ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (ชร.3/1 ก.2 ) 11011
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง10010110
57210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/1 ก.2 ) 101
58210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/1 ก.2 ) 101
59210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/1 ก.2 ) 303
59210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/2 ก.4 ) 303
59210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3/3 ก.5 ) 101
59210406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3/3 ก.6 ) 101
60210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ก.1 ) 17017
60210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/1 ก.2 ) 10313
60210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/2 ก.3 ) 18119
60210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/2 ก.4 ) 13215
60210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3/3 ก.5 ) 17219
60210406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3/3 ก.6 ) 15217
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์909
60210111จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/11 (จยย.3/1 ) 909
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์11413127
57210104ยานยนต์/4 (ชย.3/2 ก.4 ) 101
58210102ยานยนต์/2 (ชย3/1 ก.2 ) 101
58210105ยานยนต์/5 (ชย.3/3 ก.5 ) 101
59210101ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ก.1 ) 202
59210102ยานยนต์/2 (ชย.3/1 ก.2 ) 123
59210103ยานยนต์/3 (ชย.3/2 ก.3 ) 101
59210104ยานยนต์/4 (ชย.3/2 ก.4 ) 011
59210105ยานยนต์/5 (ชย.3/3 ก.5 ) 101
59210106ยานยนต์/6 (ชย.3/3 ก.6 ) 202
59210109ยานยนต์/9 (ชย.3/5 ก.9 ) 011
59210111ยานยนต์/11 (ชย.3/6ก.11 ) 303
59210112ยานยนต์/12 (ชย.3/6ก.12 ) 101
60210101ยานยนต์/1 (ชย.3/1ก.1 ) 12214
60210102ยานยนต์/2 (ชย.3/1ก.2 ) 11112
60210103ยานยนต์/3 (ชย.3/2ก.3 ) 14014
60210104ยานยนต์/4 (ชย.3/2ก.4 ) 12012
60210105ยานยนต์/5 (ชย.3/3 ก.5 ) 14014
60210106ยานยนต์/6 (ชย.3/3 ก.6 ) 707
60210107ยานยนต์/7 (ชย.3/4 ก.7 ) 314
60210108ยานยนต์/8 (ชย.3/4 ก.8 ) 13013
60210109ยานยนต์/9 (ชย.3/5 ก.9 ) 639
60210110ยานยนต์/10 (ชย.3/5ก.10 ) 729
61210101ยานยนต์/1 (ชย.2/1 ก.1 ) 101
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์781896
58210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/2 ก.3 ) 202
59210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ก.1 ) 213
59210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/1 ก.2 ) 112
59210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/2 ก.3 ) 011
59210504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/2 ก.4 ) 101
59210505อิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.3/3 ก.5 ) 101
59210506อิเล็กทรอนิกส์/6 (ชอ.3/3 ก.6 ) 202
60210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ก.1 ) 8311
60210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/1 ก.2 ) 14216
60210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/2 ก.3 ) 10010
60210504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/2 ก.4 ) 12416
60210505อิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.3/3 ก.5 ) 15015
60210506อิเล็กทรอนิกส์/6 (ชอ.3/3 ก.6 ) 10616
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ622284
59290101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.3/1 ) 101
59290102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.3/2 ) 101
59290103เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.3/3 ทวศ ) 112
60290101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส. 3/1 ) 17421
60290102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.3/2 ) 22022
60290103เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.3/3 ทศ. ) 81624
60290104เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (ทส.3/4 ทศ ) 12113
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป22123
59221101ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป/1 (ธป.3/1 ก.1 ) 112
60221101ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป/1 (ธป.3/1 ) 12021
ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์123
60240101แฟชั่นดีไซน์/1 (ฟช.3/1 ) 123
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์22931
59230102วิจิตรศิลป์/2 (วศ. 3/2 รจ ) 10010
60230101วิจิตรศิลป์/1 (วศ. 3/1 ) 12921
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ33336
60240401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.3/1 ) 33336
ปวช.3อุตสาหกรรมฟอกหนังอุตสาหกรรมฟอกหนัง145
57212901อุตสาหกรรมฟอกหนัง/1 (อฟ.3 ทวิ ) 011
60212901อุตสาหกรรมฟอกหนัง/1 (อฟ.3/1 ก.1 ) 134
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง167
62321101ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง/1 (สธป.1/1 ) 167
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า63238
62321401การจัดการคลังสินค้า/1 (สลจ.1/1 ) 63238
ปวส.1การตลาดการตลาด12627
62320201การตลาด/1 (สกต.1/1 ) 12627
ปวส.1การบัญชีการบัญชี43943
62320101การบัญชี/1 (สบช.1/1 ) 43943
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม279
62370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกร.1/1 ) 279
ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล11415
62311001เขียนแบบเครื่องกล/1 (สชบ.1/1 ) 11415
ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ163248
62320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (สคธ.1/1 ) 71825
62320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (สคธ.1/2 ) 91423
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง17219
62310601ก่อสร้าง/1 (สชส.1/1 ) 12214
62310602ก่อสร้าง/2 (สชส.1/2ม.6 ) 505
ปวส.1ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน19221
62312601ช่างอากาศยาน/1 (สอย.1/1 ) 19221
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล31031
62310201เครื่องมือกล/1 (สทผ.1/1 ก.1 ) 14014
62310202เครื่องมือกล/2 (สทผ.1/1 ก.2 ) 17017
ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์12214
62310203ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/3 (สผช.1/1 ) 12214
ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก9312
62310205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (สชพ.1/1 ) 9312
ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ14216
62310204แม่พิมพ์โลหะ/4 (สชล.1/1 ) 14216
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง15116
62310107เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/7 (สทร.1/1 ) 15116
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์1408148
62310101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.1/1ก.1 ) 18220
62310102เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.1/1ก.2 ) 19019
62310103เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.1/2 ) 31536
62310104เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.1/3ก.1 ) 26026
62310105เทคนิคยานยนต์/5 (สชย.1/3ก.2 ) 25126
62310106เทคนิคยานยนต์/6 (สชย.1/4 ) 21021
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ606
62310301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล.1/1 ) 606
ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต14620
62311101อุตสาหกรรมการผลิต/1 (สทอ.1/1 ) 14620
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ13518
62390101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สทส.1/1 ) 13518
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง53356
62310401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.1/1ก.1 ) 18018
62310402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.1/1ก.2 ) 15116
62310403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ.1/2 ) 20222
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ257
62340401อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.1/1 ) 257
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม27431
62310501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.1/1ก.1 ) 14115
62310502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.1/1ก.2 ) 13316
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง01010
61321101ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง/1 (สธป.2/1 ) 01010
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า63844
60321401การจัดการคลังสินค้า/1 (สลจ.2/1 ) 011
61321401การจัดการคลังสินค้า/1 (สลจ.2/1 ) 31518
61321402การจัดการคลังสินค้า/2 (สลจ.2/2 ) 32225
ปวส.2การตลาดการตลาด178
61320201การตลาด/1 (สกต.2/1 ) 178
ปวส.2การบัญชีการบัญชี24042
61320101การบัญชี/1 (สบช.2/1 ) 24042
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม033
61370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สกร.2/1 ) 033
ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล111021
61311001เขียนแบบเครื่องกล/1 (สชบ.2/1 ) 111021
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ132336
59320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (สคธ.2/2 ) 011
60320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (สคธ.2/2 รจ ) 404
61320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (สคธ.2/1 ) 92231
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง437
61310601ก่อสร้าง/1 (สชส.2/1 ) 437
ปวส.2ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน22426
60312601ช่างอากาศยาน/1 (สอย.2/1 ) 303
61312601ช่างอากาศยาน/1 (สอย.2/1 ) 19423
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล21324
60310201เครื่องมือกล/1 (สทผ.2/1 ) 202
61310201เครื่องมือกล/1 (สทผ.2/1ก.1 ) 11213
61310202เครื่องมือกล/2 (สทผ.2/1ก.2 ) 819
ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์22325
60310202ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/2 (สผช.2/1 ) 202
61310203ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/3 (สผช.2/1ก.1 ) 11314
61310204ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/4 (สผช.2/1ก.2 ) 909
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก12113
59310203แม่พิมพ์พลาสติก/3 (สชพ.2/1 ) 101
60310204แม่พิมพ์พลาสติก/4 (สชพ.2/1ก.1 ) 101
61310206แม่พิมพ์พลาสติก/6 (สชพ.2/1 ) 10111
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ909
59310202แม่พิมพ์โลหะ/2 (สชล.2/1 ) 101
61310205แม่พิมพ์โลหะ/5 (สชล.2/1 ) 808
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง16117
60310107เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/7 (สทร. 2/1 ) 404
61310107เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/7 (สทร.2/1ก.1 ) 12113
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์969105
59310101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.2/1ก.1 ) 101
59310103เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.2/1ก.3 ) 415
59310104เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.2/2ก.4 ) 101
59310105เทคนิคยานยนต์/5 (สชย.2/2ก.5 ) 202
60310101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.2/1ก.1 ) 202
60310102เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.2/1ก.2 ) 112
60310103เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.2/2ม.6 ) 303
60310104เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.2/3 B ) 101
60310105เทคนิคยานยนต์/5 (สชย.2/4ก.1 ) 101
61310101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.2/1 ก.1 ) 15015
61310102เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.2/1 ก.2 ) 808
61310103เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.2/2 ) 17421
61310104เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.2/3ก.1 ) 11011
61310105เทคนิคยานยนต์/5 (สชย.2/3ก.2 ) 14115
61310106เทคนิคยานยนต์/6 (สชย.2/4 ) 15217
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ10010
61310301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล.2/1 ) 10010
ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต26228
60311101อุตสาหกรรมการผลิต/1 (สทอ.2/1ก.1 ) 202
61311101อุตสาหกรรมการผลิต/1 (สทอ.2/1 ) 24226
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8210
61390101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สทส.2/1 ) 8210
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง58260
60310401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.2/1ก.1 ) 303
61310401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.2/1ก.1 ) 17017
61310402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.2/1ก.2 ) 16218
61310403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ.2/2ก.1 ) 11011
61310404ไฟฟ้ากำลัง/4 (สชฟ.2/2ก.2 ) 11011
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ01111
61340401อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.2/1 ) 01111
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม22426
61310501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.2/1 ) 13114
61310502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.2/2 ) 9312
ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์18018
60410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (ป.ตรี ) 202
61410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (ทล.บ.ยานยนต์ 2/1 ) 16016
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.17734251198
ปวช.26074151022
ปวช.36645121176
ปวส.1413189602
ปวส.2359176535
ป.ตรี.218018
รวม283417174551